Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

A: Leeftijd

Het lidmaatschap van Plaza Sportiva Euroborg bv kan worden aangegaan als de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor bepaalde activiteiten/evenementen. Deze worden vastgesteld door het management. Kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene die ook verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van het kind.

B: Privacy

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Plaza Sportiva Euroborg bv gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Het management behoudt zich het recht voor foto’s van afzonderlijke leden/bezoekers of groepen met toestemming te gebruiken voor pers- of reclamedoeleinden. Gevonden voorwerpen worden drie maanden bewaard. Na deze periode worden de voorwerpen aan een goed doel geschonken.

Aanvulling Artikel 12 Algemene Leveringsvoorwaarden

De contributie is een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage en is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. De deelnemer machtigt hiertoe Plaza Sportiva Euroborg B.V. door middel van ondertekening van de overeenkomst. De afschrijving vindt plaats aan het einde van de maand. Bij niet-tijdige of niet volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Plaza Sportiva Euroborg B.V. gerechtigd om haar contractuele verplichting op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Credits zijn verkrijgbaar op de club of via de website en dienen bij aanschaf afgerekend te worden. Op de club kan dat per pin en via de website via een iDeal betaling. Credits blijven onbeperkt geldig.

Lid a: Verhuizing

Aanvulling Artikel 6.3 Algemene Leveringsvoorwaarden

Bij verhuizing als tussentijdse opzegreden, zoals genoemd in AV Artikel 6 lid 3, geldt als buitengrens een straal van 30 km. Hiervoor dient een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie of een kopie van de bevestiging van inschrijving bij de nieuwe gemeente te worden overlegd.

Lid b: Bevriezing

Volgens Artikel 6 lid 6 van de Algemene voorwaarden bestaat de mogelijkheid tot bevriezing bij aantoonbare blessure en ziekte. Bevriezingen voor een periode van 1 maand tot maximaal 3 maanden zijn van toepassing bij zwangerschap, zakelijke/stage verplichtingen (door management te bepalen).

Voor aanvraag van een bevriezing dient te allen tijde een geldend bewijs te worden overlegd. Bij nalatigheid hiervan wordt automatische incasso voorgezet.

 

Lid c: Overdraagbaarheid

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

Lid d: Membercard

Bij verlies of diefstal van de membercard wordt 10,- euro in rekening gebracht voor het vervaardigen van een nieuwe membercard. De membercard blijft eigendom van Plaza Sportiva Euroborg B.V. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de membercard. Bij verlies of diefstal van de membercard moet de deelnemer dit onmiddellijk melden bij Plaza Sportiva Euroborg B.V., waarna de membercard geblokkeerd wordt voor toegang tot de faciliteiten van Plaza Sportiva Euroborg B.V. De betalingsverplichting van de deelnemer blijft onverminderd van kracht.

Lid e: Introducés

Een onderdeel van het lidmaatschap is dat het lid vier (4) introducés (niet zijnde dezelfde persoon) per lidmaatschapsjaar mag introduceren zonder kosten, dit moet op afspraak worden aangegeven. Zonder afspraak is de aanschaf van een enkele Credit voor de dan geldende prijs van toepassing.

ARTIKEL 5: HUISREGELS

Fitness/Studio’s

 • Draag sportschoenen die uitsluitend binnen zijn gedragen.
 • Het is verplicht tijdens gebruik van de fitness- en cardio-apparaten een royale handdoek te gebruiken.
 • Laat fitness- en cardio-apparaten na gebruik schoon achter; gebruik hiervoor de papierrollen en de waterspuiten met desinfectiemiddel.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de fitness- en groepsleszalen.
 • Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik te houden.
 • Ga zorgvuldig om met de spullen van Plaza Sportiva Euroborg bv.

Kleedkamers/sauna’s/douches/pool

 • Saunagebruik vanaf 18 jaar.
 • Het is verplicht te allen tijde badslippers te dragen. Uw veiligheid is onze zorg.
 • Neem in de sauna een grote en een kleine badhanddoek mee.
 • Het is verboden zwemkleding te dragen bij saunagebruik.
 • Ga zorgvuldig om met de spullen van Plaza Sportiva Euroborg bv. • Onderling respectvol gedrag is een must; lichaamscontact/ intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Plaza Sportiva Euroborg bv heeft het recht om personen de toegang te weigeren.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drink- en etenswaren te nuttigen.
 • Scheren is in geen geval toegestaan.
 • Gebruik van een mobiele telefoon of tablet is niet toegestaan.

Algemene leveringsvoorwaarden Plaza Sportiva / NL Actief

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden NL Actief

Artikel 1 Definities

De Ondernemer:         natuurlijke of rechtspersoon die als lid van
                                       NL Actief een Overeenkomst sluit
                                       betreffende fitnessactiviteiten.

De Consument:           natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness:                         een op lichamelijke en/of geestelijke
                                       activiteit gerichte dienst. De
                                       Overeenkomst: Overeenkomst tussen de
                                       Ondernemer en de Consument ter zake
                                       van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
  • het (huishoudelijk) reglement.
  • de algemene leveringsvoorwaarden.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  • een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  • een Overeenkomst van langere duur.
   Tenzij dit anders schriftelijk of elektronisch is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter schriftelijk of elektronisch te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig schriftelijk of elektronisch wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse schriftelijke of elektronische opzegging door de Consument is mogelijk indien:
  • de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  • het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Deze opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer zal zorgdragen dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness schriftelijk of elektronisch te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zo- dat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekening- nummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn schriftelijk of elektronisch te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk of elektronisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van artikel 6 lid 7.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die naar verkeersopvattingen voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
  • de totstandkoming van Overeenkomsten of,
  • de uitvoering van Overeenkomsten,
   kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk of elektronisch aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Deze uitlating dient door de Consument schriftelijk of elektronisch te geschieden. De Ondernemer dient aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. Indien een er een geschil is of sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 15 lid 5 is eveneens de rechter bevoegd.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

 1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.
 2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
  • aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
  • de Ondernemer is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Reglement Parkeerabonnement Plaza Sportiva

 1. De openingstijden van de parkeergarage zijn voor dit abonnement gekoppeld aan de openingstijden van Plaza Sportiva en toegankelijk voor leden welke een parkeerabonnement hebben afgesloten bij Plaza Sportiva Euroborg bv. Buiten de hierboven genoemde tijden is het verblijf voor eigen rekeningen.

In geval van overbezetting in de parkeergarage (bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van FC Groningen), biedt P-2 (de parkeerplaats tegenover de hoofdingang van Plaza Sportiva Euroborg bv) de mogelijkheid om te parkeren, of een door parkeerbeheer nader aan te wijzen parkeerplaats.

Na het binnen rijden van de parkeergarage heeft men 15 minuten de tijd om de kaart te activeren binnen Plaza Sportiva. Na het verblijf (met een minimale duur van 15 minuten) dient de kaart gedeactiveerd te worden. Het verblijf langer dan de genoemde 15 minuten is voor eigen rekening. Indien er sprake is van tijdoverschrijding dient men eerst bij de betaalautomaat langs te gaan om af te rekenen. Men betaalt vanaf het moment van inrijden van de parkeergarage.

 1. Als blijkt dat één van bovengenoemde handelingen niet goed wordt uitgevoerd en/of wordt overgeslagen, dient men het dan openstaande bedrag te betalen bij de betaalautomaat van de parkeergarage.
 2. De parkeerkaart is alleen van toepassing voor die persoon die het parkeerabonnement heeft afgesloten, met uitzondering van de echtgeno(o)t(e), partner, familielid (familieabonnement) die tevens een abonnement heeft bij Plaza Sportiva Euroborg bv en op hetzelfde adres woonachtig is.
 3. Omdat de parkeerkaart op naam en nummer is geregistreerd dient ter voorkoming van misbruik, verlies en/of diefstal van de parkeerkaart direct gemeld te worden bij de receptie van Plaza Sportiva Euroborg bv. De receptie zal tegen betaling van € 10,- een nieuwe parkeerkaart overhandigen.
 4. Misbruik van de parkeerkaart kan leiden tot een boete of het beëindigen van het lidmaatschap zonder restitutie van abonnementsgeld.
 5. Tijdens uw verblijf in de parkeergarage dient men zich te houden aan de regels van parkeerbeheer. Bij een geschil of onduidelijkheid zal de dienstdoende parking host in overleg met een verantwoordelijke van Plaza Sportiva Euroborg bv een definitieve beslissing nemen.
 6. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de parkeerkaart te worden afgegeven aan de receptie/balie van Plaza Sportiva Euroborg bv. Bij verlies of niet inleveren wordt € 10,- in rekening gebracht.
 7. Het parkeerabonnement is uitsluitend te gebruiken voor gebruik van Plaza Sportiva Euroborg bv. Gebruik voor andere bedrijven op de Euroborg is niet toegestaan. Bij misbruik, zie punt 5.
 8. Parkeerabonnementen kunnen alleen per hele maand worden afgenomen. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Vergeet bij het beëindigen van je sportabonnement niet ook je parkeerabonnement op te zeggen. Dit gebeurt niet automatisch.

*Indien men binnenrijdt buiten de (aangepaste) openingstijden van Plaza Sportiva, dient de kaart te worden aangeboden bij de betaalautomaat en het openstaande bedrag te worden betaald.

Personal training

1.       Afmelden of wijzigen van een afspraak
Minimaal 24 uur van tevoren bij zijn / haar personal trainer direct; bij het niet tijdig afmelden wordt de les in rekening gebracht.

Een annulering door de personal trainer dient ook minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren; bij het niet op tijd doorgeven heeft de cliënt recht op een gratis extra sessie.

2.       Overeenkomst
De personal trainer verplicht zich tot het bijhouden van gemaakte afspraken en trainingen in een door hem/haar aan te leggen logboek.

3.       Verantwoordelijk
De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om de activiteiten te beoefenen; deelname geschiedt op eigen risico.

Plaza Sportiva raadt iedereen aan om, alvorens te starten met een trainingsprogramma, een arts te raadplegen.

De personal trainer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen doelen worden behaald.

4.       Afspraken Personal training
De cliënt bepaalt samen met de personal trainer datum, tijdstip en locatie waarop de training zal plaatsvinden.

De personal trainer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting van de cliënt; dat wil zeggen dat de personal trainer, dan wel Plaza Sportiva niet verantwoordelijk zijn voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

5.       Gebruik faciliteiten Plaza Sportiva
De cliënt die geen lid is mag voor en na een personal training sessie gebruik maken van de faciliteiten die Plaza Sportiva te bieden heeft.

Leefstijlcoaching

1.       Afmelden of wijzigen van een afspraak
Minimaal 24 uur van tevoren bij zijn/haar Leefstijlcoach direct; bij het niet tijdig afmelden wordt de afspraak in rekening gebracht.

Een annulering door de Leefstijlcoach dient ook minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren; bij het niet op tijd doorgeven heeft de cliënt recht op een gratis extra sessie.

2.       Overeenkomst
De Leefstijlcoach verplicht zich tot het bijhouden van gemaakte afspraken en gespreksverslagen in een door hem/haar aan te leggen logboek.

3.       Verantwoordelijkheid
De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor het stellen van doelen en de van de haalbaarheid hiervan.

De Leefstijlcoach verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen doelen worden behaald.

4.       Afspraken Leefstijlcoach
De cliënt bepaalt samen met de Leefstijlcoach datum, tijdstip en locatie waarop de sessies plaatsvinden. Uitgangspunt voor locatie is Plaza Sportiva aan de Boumaboulevard 527 te Groningen.

De Leefstijlcoach voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

De cliënt heeft een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat de Leefstijlcoach, dan wel Plaza Sportiva niet verantwoordelijk zijn voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.